Wednesday, 30 November 2011

Penentuan Hasil Pembelajaran

Penentuan Hasil Pembelajaran
 1. Mengapa Hasil Pembelajaran Harus Ditentukan?
 2. Apakah Dia Hasil Pembelajaran?
 3. Bagaimanakah Hasil Pembelajaran Dalam Bidang Kognitif, Afektif dan psikomotor dinyatakan?
 4. Bagaimanakah mengenal pasti hasil pembelajaran dalam pelbagai dokumen kurikulum
 5. Contoh HSP Bahasa Melayu
 6. Contoh HSP Matematik KBSR
 7. Contoh HSP Sains KBSR
 8. Contoh HSP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KBSR
 9. Rumusan

Pentingnya Hasil Pembelajaran
 1. Langkah pertama dalam pembelajaran masteri ialah anda harus menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajaran atau tajuk.
 2. Penentuan hasil pembelajaran adalah penting kerana penentuannya dapat:
  1. menyatakan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar
  2. menolong anda memberi tumpuan dalam penguasaan hasil
  3. membantu anda dalam merancang dan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran dan alat bantu mengajar yang berkesan untuk pelajar menguasai hasil pembelajaran itu
  4. menolong anda dalam membina ujian formatif dan sumatif
 3. Di negara maju, trend pendidikan sekarang adalah ke arah penguasaan hasil pembelajaran
 4. Pelajar harus juga tahu apa hasil pembelajaran yang mesti dikuasai supaya mereka boleh memberi tumpuan untuk belajar dan menguasai apa yang dikehendaki.
Maksud Hasil Pembelajaran
 1. Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar.
 2. Contoh hasil pembelajaran ialah:
  1. Menamakan ibu kota bagi setiap negeri di Malaysia
  2. Mengenal pasti kata nama dan kata kerja dalam satu ayat
  3. Menambah sebarang dua nombor tidak lebih daripada 1000
  4. Membanding dan membezakan haiwan dan tumbuhan
  5. Memberi sebab-sebab mengapa kerajaan awal wujud di pesisiran pantai
  6. Menerangkan kepentingan kebersihan
  7. Melukis seekor kucing
  8. Mengetam sekeping papan
  9. Memukul bola hoki yang bergolek
  10. Membuang sampah ke dalam tong sampah
 3. Perkaitan di antara hasil pembelajaran dan proses pengajaran dan pembelajaran.
 4. Pengalaman pembelajaran yang diberi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah hasil pembelajaran tetapi hanya merupakan cara untuk mencapai hasil pembelajaran.
 5. Isi kandungan, kaedah mengajar dan bahan pengajaran dalam proses pengajaran merupakan alat atau cara untuk mencapai hasil pembelajaran. 
 6. Tentukan anda boleh mengenal pasti dan membezakan hasil pembelajaran daripada isi kandungan, proses pengajaran dan proses pembelajaran.

Tuesday, 29 November 2011

PEMBELAJARAN MASTERI

PENDEKATAN MASTERI

Konsep & Cara
Melaksanakan Pembelajaran Masteri

 1. Mengapa Pembelajaran Masteri?
 2. Apakah Dia Pembelajaran Masteri?
 3. Bagaimanakah Pembelajaran Masteri Dilaksanakan?
 4. Apakah Peranan dan Tugas Guru Dalam Pembelajaran Masteri?
 5. Apakah Peranan dan Tugas Pelajar Dalam Pembelajaran Masteri?
 6. Rumusan  
 1. Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar dapat menguasai apa yang diajar.
 2. Konsep ini diperkenalkan oleh B.S. Bloom pada tahun 60an dengan berasaskan kepada satu prinsip atau falsafah iaitu semua pelajar boleh menguasai sesuatu perkara yang diajar sekiranya:
  1. ada masa yang cukup untuk pelajar menguasainya; dan
  2. pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti
 3. Dalam proses pembelajaran masteri, anda harus memastikan semua pelajar dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain.
 4. Masa untuk pelajar anda menguasai sesuatu perkara boleh dipendekkan jika anda:
  1. menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan;
  2. menggalakkan pelajar belajar dengan tekun dan tabah;
  3. merangsang dan mendorong mereka untuk belajar, dan
  4. melatih mereka dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka menjadi pelajar berdikari.
 5. Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya anda:
  1. menggunakan kaedah mengajar yang menarik serta menyeronokkan dan yang berpusatkan kepada pelajar
  2. menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai
  3. mengambil kira tahap kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar untuk memahami dan menghayati sesuatu perkara;
  4. menjalankan penilaian formatif untuk menentukan sama ada mereka sudah menguasai perkara yang telah diajar; dan
  5. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan.
 1. Berapa tokoh dalam pembelajaran masteri telah mencadangkan pelbagai strategi untuk melaksanakannya.
 2. Pada asasnya anda perlu merancang dan melaksanakan empat langkah berikut:
  1. Menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajran;
  2. Mengajar dengan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai;
  3. Menilai dengan ujian diagnostik, formatif, dan sumatif; dan
  4. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan
 3. Sasaran pencapaian dalam pembelajaran masteri ialah semua pelajar harus mendapat sekurang-kurangnya markah 80%
 4. Anda boleh memulakan dengan markah 50% sebagai saasaran pencapaian dan markah itu harus dinaikkan beransur-ansur kepada markah 80%.

Wednesday, 23 November 2011

CIRI-CIRI PELAJAR

CIRI-CIRI PELAJAR PEMULIHAN KHAS

TINGKAH LAKU
. Perasaan rendah diri
. Perasaan risau
. Perasaan sedih, hiba tau duka
. Cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran
. takut terhadap perkara-perkara baru
. degil dan tidak patuh peraturan
. pasif
. malas

b. SOSIAL
. Gelisah, tidak duduk diam dan menganggu rakan-rakan di kelas
. Lemah / kurang berinteraksi dengan rakan-rakan
. Gemar menghisap atau menggigit jari / kuku
. selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan
. Hyper aktif
. Tidak mahu masuk ke kelas

c. KESIHATAN
. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan
. Tumbesaran tidak seimbang.....terlaku gemuk atau terlalu kurus
. Bermasalah pengamatan
. Bermasalah penglihatan
. Lemah gerakan motor kasar dan motor-halus
. Sering mengalami gangguan kesihatan
. Kurang menjaga kebersihan diri

d. KESEDIAAN BELAJAR
. belum bersedia untuk belajar
. kurang perbendaharaan kata
. Lemah pemahaman
. Kurang keyakinan diri
. Kurang matang (IQ tidak seimbang dengan jangka hayat )

e. PENGAMATAN
. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan
. Lemah pendengaran bunyi dan rentak
. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah
. Kesukaran mengaitkan pelajaran lama dengan yang baru
. Tidak dapat menyelesaikan masalah
. Tidak memahami undang-undang permainan dan sukar untuk mengambil bahagian
. Tidak kreatif
. Lemah pergerakan dan perbuatan
. Lemah daya ingatan dan pemikiran
. Tidak berupaya mengingat kembali

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PENGENALAN PROGRAM

Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira ( 3M ). Pada tahun 1983, sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kurikulum baru ini merupakan satu usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan dengan memberi fokus kepada 3M dan murid-murid yang tidak menguasainya dibantu melalui Program Pemulihan Khas. Pengajaran dan pembelajaran pada Tahap 1 (Tahun 1-3) akan membolehkan guru-guru mengenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah penguasaan asas 3M. Seterusnya pihak sekolah berusaha menyediakan Program Pemulihan Khas bagi mengatasi masalah penguasaan asas 3M.

Tuesday, 22 November 2011

Mathematics - Counting Duck

Mathematics - The Number Train

Mathematics - Number & Counting

Matematik - Nombor

Matematik - Tambah & Tolak
Matematik - Rumah Nombor

PENDEKATAN

PENDEKATAN INTERGERATIF

Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan satu persekitaran pengajaran yang merangsangkan murid-murid kita untuk menggunakan kemahiran asas, memahami, hubungan antara disiplin akademik yang berbeza-beza. Pendekatan ini memerlukan murid-murid untuk berfikir, mensistesis dan memberi gerakbalas terhadap apa yang diajar.
Berikut adalah beberapa prinsip pendekatan integratif :

(a) Tumpuan diberi kepada strategi pemusatan murid
Guru dikehendaki memberi kuasa kepada murid-murid mengendalikan tugas atau projek serta mengalakkan pembinaan hubungan. Guru hendaklah mudah didampingi agar dapat memberi bimbingan, jika perlu:
· Penggunaan pembelajaran aktif. Teknik-teknik yang digunakan seperti pembelajaran koperatif memberi murid-murid peluang untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari kepada situasi dalam kehidupan seharian.
· Peranan guru sebagai fasilitator. Guru perlu mereka bentuk aktiviti-aktiviti di mana murid dapat belajar sesama mereka serta memperoleh pengalaman pembelajaran berbentuk arah kendiri dan inisiatif kendiri.
· Keutamaan diberi kepada kemahiran asas. Kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira diperkukuhkan dalam kalangan murid.
· Peluang untuk kerja berpasukan. Melalu kerja berpasukan, murid-murid belajar untuk menghargai unsur kepelbagaian dan perbezaan individu.
· Penggunaan teknologi dalam menyiapkan tugas atau projek. Amat penting agar murid-murid didedahkan dan diajar pelbagai kemajuan teknologi dan strategi internet yang sedia ada.

(b) Strategi pemusatan bahan.
Bahan pembelajaran memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini. Guru boleh menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah, lebih menarik serta lebih berkesan. Murid-murid pula boleh memahami pelajarannya dengan lebih bermakna serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau secara berkumpulan tanpa kehadiran guru.

Monday, 21 November 2011

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN

Setiap individu, kecuali sesetengah kanak-kanak berkembar, mempunyai ciri fizikal, seperti saiz badan, tinggi-rendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik. Kajian telah menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal luaran, khasnya warna rambut dan organ deria adalah diwarisi daripada gen-gen ibu bapa.
Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas.
Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Biasanya, ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar.
Mengikut kajian ahli-ahli psikologi, emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Misalnya, ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik.
Di samping faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya, status sosio-ekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya.
Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum, perbezaan suasana rumah, makanan, asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya. Misalnya;
· Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat.
· Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna.
· Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi, tingkah laku dan emosi dengan sempurna.
· Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka.
Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak, khasnya dari perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Misalnya; kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka.

Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi, personaliti dan mental. Misalnya:
· Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu.
· Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia.
· Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna.
· Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik, serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan.
· Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman.
Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosialnya. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini.
Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor pelajar.
Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988.

Implikasi Perkembangan Fizikal & Kognitif


IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL & KOGNITIF

Faktor-faktor genetik dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi jasmani, intelek, emosi dan sosial di antara satu dengan yang lain. Ini bermakna, setiap pelajar di dalam bilik darjah adalah unik dan berbeza di antara satu sama lain. Oleh itu, guru harus merancang aktiviti pengajaran-pembelajaran mengikut kebolehan pelajar. Sehubungan ini, guru harus menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai seperti aktiviti kumpulan, pemulihan, pengayaan dan sebagainya, untuk melayan pelajar yang berbeza dari segi jasmani, intelek, emosi dan sosialnya.
Mengikut kajian pakar-pakar pendidik, kanak-kanak pada keseluruhannya mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Mereka kurang mampu membuat kesimpulan dan kurang menghadapi masalah dalam aktiviti pembelajaran mereka. Untuk membantu murid-murid ini mengatasi masalah pembelajaran mereka, program pemulihan merupakan satu-satunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan.
Seperti mana yang telah dihuraikan, murid-murid di dalam sesebuah kelas berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Oleh yang demikian, kadar keupayaan mereka belajar juga berbeza. Di dalam sesebuah kelas yang mengandungi ramai murid, perbezaan-perbezaan ini sememangnya tidak dapat diberi perhatian dan dilayani oleh guru secara penuhnya. Tambahan pula, untuk menghabiskan sukatan pelajaran yang begitu berat, guru terpaksa menggunakan kaedah seluruh kelas dalam aktiviti pengajaran mereka. Dalam keadaan ini, murid-murid yang mempunyai kebolehan belajar yang rendah tentu tidak boleh menerima apa yang diajarkan oleh guru. Akibatnya, murid-murid ini ketinggalan di belakang kerana tidak dapat menguasai kemahiran-kemahiran asas yang ditentukan. Dalam situasi ini, program pemulihan hendaklah disediakan untuk mereka dengan serta-merta supaya masalah-masalah pembelajaran tidak berhimpun hingga ke peringkat yang tidak dapat dipulihkan lagi.
Murid-murid yang lemah dalam pelajaran mereka memang memerlukan perhatian dan bimbingan guru semasa mereka menjalani aktiviti pembelajaran dan membuat kerja bertulis. Murid-murid dalam golongan ini biasanya tidak bermotivasi untuk belajar, tidak tahu cara belajar dan cara menyelesaikan masalah di samping tidak berdisiplin semasa belajar. Mereka juga mudah terganggu dan mudah berputus asa. Mereka biasanya kurang cerdas, lambat berfikir dan bertindak serta cepat lupa kemahiran atau fakta yang baru dipelajari. Murid-murid ini memang memerlukan banyak perhatian dan bimbingan guru, sama ada secara kumpulan kecil atau secara individu. Justeru itu, program pemulihan haruslah disediakan untuk membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi.

MUSIC PICTURE MY MOOD